Ingensche Waarden

Aanleg natuurgebied Ingensche Waarden

In de Uiterwaarden bevinden zich vaak winputten voor zand, grind of klei. De Ingensche Waarden is zo´n voormalige ontgrondingsput. Door de grote diepte hebben winlocaties zo goed als geen ecologische waarde. Het water is te koud en te diep voor flora en fauna.

Door het verondiepen worden droge en nattere zones gecreëerd, hetgeen resulteert in een grotere diversiteit aan planten en dieren in het gebied. In de zuidoosthoek komen bomen en planten zoals de wild, els en zwarte populier.

Gezien de geografische ligging van de locatie is deze uitstekend per schip bereikbaar. De mogelijke hinder van aanvoer van de baggerspecie en grond wordt hiermee tot een minimum beperkt.

In het kader van duurzaam werken is scheepvaart ook te prefereren boven wegtransport. Op de locatie ligt een ponton, waar de schepen kunnen afmeren en worden gelost. De loscapaciteit is circa 1600 kuub per uur. Voor de grond en baggerspecie welke niet rechtstreeks per schip kan worden afgevoerd kunnen wij een mogelijke locatie voor overslag aanbieden.

Opdrachtgever: De Ingensche Waarden B.V.